5. nesil kablosuz ileti?im teknolojileri konusunda ara?t?rma yapmak üzere Türkiye’nin ilk “5G” laboratuvar? ?stanbul’da kuruldu.

 

Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi, ?stanbul Kalk?nma Ajans?’n?n (?STKA) deste?iyle 5. nesil kablosuz ileti?im teknolojileri konusunda çal??acak “5G ve Ötesi Laboratuvar?”n? kurdu. Yakla??k 2 milyon liral?k bütçeyle çal??malar?n? sürdüren laboratuvarda, daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çal??an alan?nda uzman Türk bilim insanlar?ndan bir ekip olu?turuldu.

Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Hüseyin Arslan, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, “5G ve Ötesi Laboratuvar?”n?n üniversite bünyesinde birkaç ay önce kuruldu?unu söyledi.

ABD’de 20 y?l? a?an akademik ve sektörel çal??malar?n?n ard?ndan “beyin göçü” te?viki kapsam?nda Türkiye’ye döndü?ünü belirten Arslan, Amerika’da 2G, 3G ve 4G teknolojileri üzerine çal??malar yapt???n? anlatt?.

“Haberle?me a??n? daha canl? tutmak istiyoruz”

Arslan, 5. nesil kablosuz ileti?im teknolojileri olarak tan?mlanan 5G’ye 2020’li y?llarda geçilece?ini belirterek, “Dünyada ?u anda 5G’nin yüzde 70-80 çal??malar? bitmi? durumda. ?n?allah 5G’ye dünyayla birlikte geçece?iz” diye konu?tu.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar ba?ta olmak üzere teknolojik cihazlar?n yo?un ?ekilde kullan?ld??? mevcut durumda çok daha h?zl? ve ayn? zamanda güvenli internet a?lar?na ihtiyaç bulundu?unu aktaran Arslan, ?öyle devam etti:

“Laboratuvarda ?u anda 60 GHz’e kadar ölçüm yapabilen deney aletleri mevcut. Bu sistemler cep telefonu sistemlerinde kullan?lan frekanslar?n 30 kat? daha dü?ük dalga boylar?nda çal???yor. Proje kapsam?nda hücresel a?lar?n kapsam alanlar?n?n daha esnek ve etkin kullan?lmas?, B?T ba??na dü?en maliyetlerin azalt?lmas?, cep telefonu haricinde di?er çe?itli cihazlar?n 5G sistemlerine entegre olarak çal??t?r?labilmesi ve böylece haberle?me kapasitenin art?r?lmas? amaçlan?yor.”

Arslan, benzer bir laboratuvar çal??mas?n?, daha önce Amerika Güney Florida Üniversitesi’nde hayata geçirdi?ini bildirdi.

Böyle bir çal??man?n Türkiye’de yap?lmas?n?n önemine de?inen Arslan, “Üniversite ile beraber çal??ma yapabilen sanayiyi bir araya getirmek istiyorum. Burada görünen ???kla haberle?meyi çal???yoruz. Bu alanda dünyada sadece bir iki yerde çal??ma yap?l?yor. Görünen enerjiyle çok h?zl? veriler ta??nabiliyor. Hem kapasite hem yüksek h?zlarda hem de güvenli ve dü?ük enerjili bir çal??ma. Ak?ll? ?ebekeler üzerine yapt???m?z çal??malarla haberle?me a??n? daha canl? tutmak istiyoruz” ifadelerini kulland?.

“Öncü çal??malar yap?lacak”
Arslan, dünyada haberle?menin insanlar aras?nda olmaktan ç?k?p nesnelerin haberle?mesine dönü?tü?ünü söyledi.

Art?k araçlar?n di?er araçlarla, bina içi sensörlerin klima sistemleriyle, trafik kameralar?n?n ambulanslarla ileti?ime geçebildi?ine dikkati çeken Arslan, “Yak?n bir gelecekte evdeki e?yalar?m?zdan otomobillerimize, su ve elektrik gibi kulland???m?z kaynaklardan bitki ve hayvanlar?n ya?amlar?n?n takiplerine kadar tüm bu sistemler internet a??n?n birer parças? olacak. ‘Nesnelerin interneti’ diye adland?r?lan bu dönü?üm, kablosuz haberle?me sistemlerinin de yeniden planlanmas?n? gerektiriyor. 5G ve Ötesi Laboratuvar? da özellikle nesnelerin internetinde hem ileti?im taraf?nda hem de toplanan bilgilerin güvenli ?ekilde kullan?labilmesi için öncü çal??malar yapacak” de?erlendirmesinde bulundu.

Vücut içi haberle?me üzerinde çal???l?yor
Laboratuvarda 5G teknolojilerinin güvenli?ine ili?kin çal??malar yürüten ve ABD Güney Florida Üniversitesi’nde kablosuz haberle?me üzerine doktora çal??malar?na devam eden Esat Ankaral? da ?u an vücut içi haberle?me üzerine çal??t???n? dile getirdi.

Türkiye’de bu ekipmanlarla çal??man?n büyük bir ?ans oldu?unu vurgulayan Ankaral?, “Çünkü yeni nesil teknolojilerde öncü olmak çok önemli. Dünyayla yar??mak istiyorsak bir tak?m ?eyleri bizim bulmam?z laz?m ki patentlere biz sahip olal?m. Bu laboratuvar böyle bir hedefle kuruldu” dedi.

Daha önce ABD’de doktora yapt??? esnada 4G çal??malar?na ili?kin projeler yürüten Ertu?rul Güvenkaya ise tecrübelerini art?k ülkesine aktarmak istedi?ini ifade ederek, “Türkiye, kablosuz haberle?me üretiminde bir pay alabilirse çok mutlu olaca??m. Bu laboratuvar arac???yla çal??malara ba?lad?k” ?eklinde konu?tu.