Apple Watch 2 Geliyor!

apple-watch-2-geliyor--5429202

Apple Watch 2 Geliyor!

Geçti?imiz haftalarda teknolojiseverler ile bulu?an Apple Watch, 2. Nesil söylentileri ile tekrar gündeme damgas?n? vurdu!

Apple Watch hakk?nda bilmedi?imiz bir ?ey kalmad? art?k. Eli kula??nda olan ak?ll? saat, pek çok kullan?c?dan pek çok farkl? görü? ald?. Kimileri saati çok be?endi; kimileri gereksiz buldu. Watch, kimilerine göre çok pahal? bir oyuncakt?; kimilerine göre de piyasaya ç?kar ç?kmaz al?nas? bir ürün. “Apple, ürünlerinin ikinci versiyonlar?n? çok daha geli?mi? ç?kar?yor. ?kinci versiyonu bekleyin.”ci kullan?c?lar da mevcuttu. ??te bu haber, daha çok bu kullan?c?lar? ilgilendiriyor.

Cowen&Co.’dan TimothyArcuri, Watch 2’nin bu y?l?n sonuna do?ru gelece?ini belirtmi?. ??in ilginci, yeni Watch’un herhangi bir iPhone ba?lant?s?na gerek duymayacak olu?u. Analistin bir di?er iddias? da, yeni saatin Samsung’un üretece?i OLED ekran kullanaca??. K?sacas? kar??m?zda, yepyeni bir Watch duruyor. Hatta bu özelliklere sahip olacaksa, hâlihaz?rdaki Watch’u sat?n alan kullan?c?lar?n epey moralini bozabilecek potansiyelde bir ürün olacak bu.

Daha önce ç?kan söylentiler, Apple‘?n Watch için dü?ündü?ü kimi sensörleri yeti?tiremedi?i yönündeydi. Bu sensörler aras?nda kan bas?nc?n?, stresi vs. ölçenler de olacakt?; ancak yapt??? testlerde firma, saatin ne kadar s?k? tak?ld??? ve kullanan?n kolunda ne kadar k?l oldu?u gibi etmenlerden ötürü sonuçlar?n çok ba?ka olabilece?ini gördü. Böylelikle bu sensörler, saat tan?t?m?na yeti?tirilemedi ve sonunda da üründen ç?kar?ld?. Gelen bilgiler, söz konusu sensörlerin de yeni Watch’a eklenebilece?i yönünde.