Apple’dan Türk kullan?c?lar?na müjde

Apple, ba?ta iPhone olmak üzere tüm cihazlar?n? Türkiye’deki mü?terilerine daha erken sat??a sunabilmek için harekete geçti.

Teknoloji devi Apple, Türkiye’ye iPhone ba?ta olmak üzere tüm ürünlerinin daha erken gelmesi için ilk hamleyi yapt?. ?irketin ?ngiltere’ye ba?l? olarak yönetilen Türkiye’deki operasyonlar?n?, ABD’deki merkezine yönetime ba?lad?.

Apple’?n Ticaret Sicili Gazetesi’ne yapt??? resmi aç?klamaya göre Apple Türkiye’nin ba?l? olarak çal??t??? “Apple Europe Inc.”deki 20 milyon lira de?erindeki tüm hisseleri ABD’deki “Apple Inc.” aktar?ld?. Ba?ka bir deyi?le Apple Türkiye, ABD’deki Apple merkezi çat?s? alt?nda faaliyetlerine devam edecek. Bu da tüm Apple ürünlerinin Türkiye’ye daha önce gelmesini i?aret ediyor.

Türkiye, Apple ürünleri sat?lan ülkeler aras?nda üçüncü grupta yer al?yordu. Bahreyn, Meksika, Birle?ik Arap Emirlikleri ve Ermenistan gibi ülkelerin yer ald??? bu gruptaki ülkelere Apple ürünleri en son ula??yordu.

 

1 AY ERKEN GELECEK

Örne?in, iPhone 5S geçen y?l 20 Eylül’de ABD’de sat??a ç?km??t?. Ancak bu cihaz, Türkiye’de 1 Kas?m’da tüketicilerle bulu?mu?tu. Apple ma?azas?n?n ?stanbul’da aç?lmas?yla beraber Türkiye, Apple’?n birinci ligine ç?kt?. 35 ülkenin bulundu?u bu ligte, Yunanistan, ?talya, Rusya ve ?spanya gibi ülkeler bulunuyor. Bu da Apple cihazlar?n?n Türkiye’de en az 1 ay daha önce sat??a ç?kaca??n? gösteriyor. Hatta eylül ay?nda tan?t?lmas? beklenen iPhone 6’n?n da ekim ay? içinde Türkiye’de sat??a ç?kmas? gündeme geldi.

Apple’?n süper liginde ise 10 ülke bulunuyor ve bu ülkeler aras?nda ABD, Kanada, Almanya ve ?ngiltere gibi ülkeler bulunuyor. Apple ürünleri ilk bu ülkelerde sat??a ç?k?yor.

 

?K?NC? MA?AZA YOLDA

Bu y?l Türkiye’deki ilk ma?azas?n? ?stanbul Zorlu Center’da açan Apple, ikinci ma?aza için harekete geçti. ?irketin yapt??? resmi aç?klamaya göre Türkiye’deki ikinci Apple ma?azas?, ?stanbul Ac?badem’deki Akasya Al??veri? Merkezi’ne aç?lacak. Gelecek y?l aç?lmas? beklenen ma?azan?n, büyüklü?ü ve di?er özellikleri s?r gibi saklan?yor.

 

F?YATLAR DÜ?EB?L?R

Türkiye’nin ABD’deki Apple merkezine ba?lanmas?yla iPhone veya di?er Apple cihazlar?n?n sat?? fiyat?nda ufak bir indirim gelebilece?i gündeme geldi. Daha önce Euro kuruyla Türk gümrüklerinden geçen Apple cihazlar?, yeni dönemde dolarüzerinden Türkiye’ye getirilecek. Bunun da cihaz fiyatlar?n? dü?ürmesi bekleniyor. Ancak ak?ll? telefon kategorisinde fiyat dü?meyebilir. Bunun en önemli sebebiyse Türkiye’deki ak?ll? telefonlar üzerindeki vergiler oldu?u ifade ediliyor.

Cevapla