Yazar Arşivi: metehan

Windows 7: Otomatik Oturum Açma (Oturum açma ekran?n? pas geçme)

1- Ba?lat Menüsü arama sat?r?na netplwiz veya control userpasswords2 yaz?p Enter‘a bas?n. 2- Kar??n?za Geli?mi? Kullan?c? Hesaplar? Denetim Masas? penceresi ç?kacak. Bir hesab?n otomatik aç?lmas?n? sa?lamak için; 3/a- Kullan?c? bu hesaba girmek için bir parola girmelidir kutusuna i?aret koyun. (E?er yoksa) 3/b- Otomatik aç?lmas?n? istedi?iniz hesab? seçin. 3/c- Kullan?c? bu hesaba girmek için bir parola girmelidir kutusundaki i?areti kald?r?n. 3/d– Tamam deyin. 3/3- 5. Ad?m‘a gidin. Bir hesab?n otomatik aç?lmamas?n? sa?lamak için;  4/a-  Kullan?c? bu hesaba girmek ... Devamını Oku »

Ayn? sunucu üzerinde SQL veritaban? kopyalama/klonlama

SQL Sorgu Ekran?na USE master; GO EXEC sp_detach_db @dbname = N’OriginalDB’; GO CMD üzerinden copy c:\OriginalDB.mdf c:\NewDB.mdf copy c:\OriginalDB.ldf c:\NewDB.ldf SQL Sorgu Ekran?ndan: USE master; GO CREATE DATABASE OriginalDB ON (FILENAME = ‘C:\OriginalDB.mdf’), (FILENAME = ‘C:\OriginalDB.ldf’) FOR ATTACH; GO CREATE DATABASE NewDB ON (FILENAME = ‘C:\NewDB.mdf’), (FILENAME = ‘C:\NewDB.ldf’) FOR ATTACH; GO Devamını Oku »

Site shows: HTTP Error 500.52 – URL Rewrite Module Error

Applicable to: Plesk Onyx for Windows Symptoms A website shows the following error: HTTP Error 500.52 – URL Rewrite Module Error. The page cannot be displayed because an internal server error has occurred. Using Failed Requests Tracing utility in Plesk > Domains > example.com gives the following information: ModuleName RewriteModule Notification BEGIN_REQUEST HttpStatus 500 HttpReason URL Rewrite Module Error. HttpSubStatus 50 ErrorCode Cannot create ... Devamını Oku »

Tier Standard? Nedir? Tier Standardlar?n?n Farklar? Nelerdir ?

Bu yaz?da Veri Merkezleri için altyap? standartlar? üzerinde durulacak ve Tier standartlar?n?n farklar? üzerine bilgi verilecektir. Güvenli veri merkezi için gerekli olan di?er konulara sonraki yaz?larda de?inilecektir. Veri merkezlerinde i?lenen ve saklanan verinin önem derecesine göre elektrik, mekanik, güvenlik sistemleri de?i?mektedir. Genel olarak dü?ünüldü?ünde veri merkezleri; yedek güç kaynaklar?, yedek veri ileti?im ba?lant?lar?, merkez içerisinde bulunan sistemlerin so?utulmas? için kullan?lan ... Devamını Oku »

Centos 7 için Plesk Panel Kurulumu

Plesk yaz?l?m paketi, ticari bir web hosting otomasyonudur. Plesk Inc. firmas? alt?nda Amerika’da yay?nlanm??t?r ve Novosibirsk, Russia’da tasarlanm??t?r. Haziran 2003’te, SWsoft firmas?n?n Plesk Inc.’yi sat?n almas? nedeniyle Plesk SWsoft ürünü olmu?tur. SWsoft ve Parallels firmalar?n?n ocak 2008’de birle?mesi nedeniyle Plesk ?imdi Parallels ?irketinin yönetimi alt?ndad?r. Plesk Panel’i Centos 7’ye kurmak gerçekten de çok kolay ve tek t?klama ile yap?labilecek bir i?lemdir. ... Devamını Oku »