Yazar Arşivi: metehan

SQL Hatas?: Cannot connect to WMI provider

Hata VMI provider kald?r?ld???ndan veya sorun olu?tu?undan dolay? sqlmgmproviderxpsp2up.mofdosyas? hasar meydana geliyor.  Bu sorundan sonra SQL Server Configuration Manager eri?im sa?lamaya çal??t???n?zda kar??n?za a?a??da ki hata ekran? ç?kar. Cannot connect to WMI provider. You do not have permission or the server is unreachable. Note that you can only manage SQL Server 2005 and later servers with SQL Server Configuration Manager. Invalid class [0x80041010] Çözüm Hasar gören sqlmgmproviderxpsp2up.mof ... Devamını Oku »

MySQL 5.7 Strict Mode Sorunu – Plesk – Windows

MySQL 5.7 Strict Mode Sorunu – Plesk – Windows MySQL 5.7 güncellemesinden sonra yaz?l?mlar?n?zda sorun ç?kabiliyor, bu durum eski strict mode’un MySQL 5.7’de aktif olmas?d?r. Strict SQL mode enabled in %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini dosyas?na girerek, en alt sat?ra a?a??da bulunan sat?rlar? girip, mysql sunucuzu yeniden ba?latman?z yeterlidir. 1) Sunucunuza uzak masaüstü ile ba?lan?n. Öncelikle dosyan?z?n bir yede?ini al?n, %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini 2) A?a??da bulunan ... Devamını Oku »

Ubuntu Uzak Masaüstü Kurulumu

Windowstan Ubuntu ??letim Sistemine Uzak Masaüstü ile Ba?lanma Windows i?letim sistemi üzerinden Ubuntuya uzak masa üstü ba?lant?s? yapmay? anlataca??m. Bunun için Windows taraf?nda Uzak Masaüstü Ba?lant?s? (“mstsc“) ve Ubuntu taraf?nda xrdp paketinin kurulu olmas? gerekmektedir.  Bilindi?i üzere Uzak Masaüstü Ba?lant?s? zaten Windowsta varsay?lan olarak gelmektedir. Bizim yapaca??m?z i?lem Xrdp paketini Ubuntu üzerine kurmak olacakt?r. Öncelikle yapmam?z gereken Ubuntu’da uç birimi ... Devamını Oku »

Ba?lang?çta Server Manager’in Gelmemesi ?çin

Windows Server 2012 R2 aç?ld???nda bilgisayar?n ba?lang?c?nda Server Manager ekran?n?n gelmemesi için gerekli olan ayarlar? yapaca??z. Server manager ekran? aç?kken ekran?n sa? üst kö?esinde bulunan Manage menüsüne gidiyoruz. Gelen menülerden Server Manager Properties seçene?ini seçiyoruz. Server Manager Properties ekran?ndayken “Do not start Server Manager automatically at logon” chekbox’?n? i?aretliyoruz. Bu i?lemleri yapt???m?zda Windows Server 2012 R2 i?letim sistemimiz aç?ld???nda Server ... Devamını Oku »

Veri Merkezi Yat?r?mlar? 2017 Y?l?nda 20 Milyar $’a Ula?t?!

Veri Merkezi Yat?r?mlar? 2017 Y?l?nda 20 Milyar $’a Ula?t?! Yat?r?m hizmetleri ?irketi CBRE’nin yapt??? bir ara?t?rmaya göre, 2017 y?l?nda veri merkezi sektöründeki yat?r?mlar 2016 y?l?na oranla iki kattan fazla oldu. ?lk kez 20 milyar dolara ula?an toplam yat?r?m, büyük ölçüde Amazon, Microsoft ve Google taraf?ndan yönetilen bulut bili?imin h?zl? büyümesinden kaynakland?. CBRE’ye göre, veri merkezi yat?r?mlar? 2015 y?l?nda 5.7 milyar ... Devamını Oku »