Yazar Arşivi: metehan

Windows Server 2012 üzerinde VPN kurulumu

Windows Server 2012 üzerinde VPN kurulumu (Tek network kart? ile) VPN (Virtual Private Network) Sanal Özel a? diyebiliriz. Kullan?lma amac? herhangi bir yerden ?irketimize bir sanal kanal kurup client pc’yi network’e ba?lamakt?r. Ço?unlukla kullan?lma amac? Exchange Server’a ba?lant? ortak dosya payla??mlar?na ula??md?r. VPN’de yap?s? gere?i 2 network kart? ile kurulmas? gerekiyor. 1. Network d??ar?dan gelen ba?lan?ty? kabul etmek. 2. Network kart?da ... Devamını Oku »

Facebook, Video Yay?nc?l???yla Para Da??tacak

  Milyarlarca kullan?c?s?yla dünyan?n en büyük sosyal medya platformu olmay? ba?aran Facebook, ?imdi de YouTube gibi video yay?nc?l???na ba?layarak para da??tacak. Kullan?c? potansiyelini paraya dönü?türmek için her f?rsat? de?erlendiren Facebook, Youtube gibi para da??tmaya ba?layacak. Video yay?nc?lar?na ödeme yapacak olan ABD’li sosyal medya devi, ayn? zamanda anla?aca?? dev televizyon kanallar?yla da partner olarak, içerik üreten her kesime reklam gelirlerinden elde ... Devamını Oku »

Microsoft AMD’yi almakta kararl?

Microsoft AMD’yi sat?n alacak. Microsoft‘un AMD‘yi sat?n almak istemesinin alt?nda yatan sebeplerden en önemlisi; Oyun Konsolu Xbox için CPU –??lemci- ve GPU -Grafik ??lemci- gibi donan?mlarda avantaj sa?lamak oldu?u öngörülüyor. Di?er taraftan Microsoft AMD‘yi sat?n alarak mobil cihazlar için i?lemci geli?tirmek gibi bir plan? da olabilir. Lakin kesin olan bir ?ey var ki o da AMD‘nin çok büyük bir rakama ... Devamını Oku »

Windows 10’a geçmek için 10 neden

Yeni Windows 29 Temmuz’da geliyor ve tüm bilgisayarlar ba?tan sona de?i?iyor. Windows 10’a geçmeyi dü?ünüyorsan?z i?te 10 maddede yeni Windows hakk?nda bilmeniz gerekenler… Windows 10, ba?lat menüsü, ki?isel yard?mc?, ücretsiz güncellemeler ve fazlas?yla 29 Temmuz’da geliyor. Peki Microsoft’un belki de son i?letim sistemi olacak olan Windows 10, tam olarak hangi yenilikleri sunuyor? Ço?umuz için ücretsiz: Windows 7 veya üzerini kullan?yorsan?z, ... Devamını Oku »

5. nesil kablosuz ileti?im teknolojileri konusunda ara?t?rma yapmak üzere Türkiye’nin ilk “5G” laboratuvar? ?stanbul’da kuruldu.

  Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi, ?stanbul Kalk?nma Ajans?’n?n (?STKA) deste?iyle 5. nesil kablosuz ileti?im teknolojileri konusunda çal??acak “5G ve Ötesi Laboratuvar?”n? kurdu. Yakla??k 2 milyon liral?k bütçeyle çal??malar?n? sürdüren laboratuvarda, daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çal??an alan?nda uzman Türk bilim insanlar?ndan bir ekip olu?turuldu. Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Hüseyin ... Devamını Oku »