Centos 7 için Plesk Panel Kurulumu

Plesk yaz?l?m paketi, ticari bir web hosting otomasyonudur. Plesk Inc. firmas? alt?nda Amerika’da yay?nlanm??t?r ve Novosibirsk, Russia’da tasarlanm??t?r. Haziran 2003’te, SWsoft firmas?n?n Plesk Inc.’yi sat?n almas? nedeniyle Plesk SWsoft ürünü olmu?tur. SWsoft ve Parallels firmalar?n?n ocak 2008’de birle?mesi nedeniyle Plesk ?imdi Parallels ?irketinin yönetimi alt?ndad?r.

Plesk Panel’i Centos 7’ye kurmak gerçekten de çok kolay ve tek t?klama ile yap?labilecek bir i?lemdir.

Ba?larken

Bu k?lavuzdaki (Centos 7 Plesk Kurulumu) ad?mlara ba?lamadan önce a?a??daki önko?ullar? yerine getirdi?inizden emin olun:

  • Cloud Server veya Dedicated Server ile temiz bir CentOS 7 yüklemesi.
  • Tüm komutlar kök (root) kullan?c? olarak çal??t?r?lmal?d?r.

Yum paketlerini güncelleyelim ve sunucuyu yeniden ba?latal?m.

yum -y update && reboot

Temel paketleri kural?m.

yum -y install wget curl

Plesk Tek T?klama ile kurulum komut dosyas?n? indirelim ve çal??t?ral?m.

sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)

Plesk Panel k?sa bir süre içinde kurulmu? olacakt?r. Kurulum süresi sunucunun performans?na ve kaynaklar?na ba?l? olarak de?i?ebilir.

Tebrikler, Plesk Panel’i Centos 7 i?letim sistemine ba?ar?l? bir ?ekilde kurdunuz.

Yararlan?lan Kaynaklar:

https://docs.plesk.com/en-US/onyx/deployment-guide/plesk-installation-and-upgrade-on-single-server/1click-plesk-installation/installing-plesk-for-linux-in-one-click.76444/