Google Maps’e bomba özellik

1434619585402

Google Maps art?k kullan?c?lara, gitmekte olduklar? yer, vard?klar? zaman kapal? olacaksa uyar?yor.
Haritalama uygulamalar?, A noktas?ndan B noktas?na gitmeyi daha kolay bir hale getiriyorlar ancak, e?er B noktas? gece için kapand?ysa bu durumun pek bir faydas? olmuyor.

Bu dü?ünce de, sonunda, Google ‘dan birinin akl?na gelmi? olacak ki, Google Maps art?k kullan?c?lara, gitmekte olduklar? yer, vard?klar? zaman kapal? olacaksa uyar?yor.

Art?k kullan?c?lar, gidecekleri yerin adresini uygulamaya girdikleri zaman bir uyar? görecekler: “Hedefiniz, siz vard???n?z zaman kapanm?? olabilir.” Bu uyar?, yerin normalde aç?k oldu?u saatleri gösterecek. E?er gitmeye devam edecekseniz de, tahmini ula??m zaman? belirtiliyor.

Google Maps kullanan ve bir yerlere kapanmadan önce ula?mak isteyen ki?iler için bu küçük uygulaman?n avantajlar? oldukça kolay bir ?ekilde gözükebiliyor.

Daha önceden de Google Maps’e kay?tl? olan bir ma?azan?n çal??ma saatlerini bulmak çok zor de?ildi. Ancak bu yerlerin çal??ma saatleri, uygulaman?n birkaç katman derinindeydi ve bu saatlere ula?mak için bir yeri arad?ktan sonra birkaç t?klama daha yapman?z gerekebiliyordu.

Sab?rs?z veya yolda olan kullan?c?lar için, bu fazladan birkaç t?klama i?leminin önemi oldukça büyük olabiliyor.