Internet Explorer tarihe kar???yor!

Internet Explorer tarihe kar???yor!

explorer

Microsoft’un y?llard?r tek taray?c?s? konumunda bulunan Internet Explorer art?k tarih oluyor. 2015 y?l?n?n sonuna do?ru piyasaya sunulmas? planlanan Windows 10’daInternet Explorer olmayacak. Microsoft’un Pazarlama Bölümü Ba?kan? Chris Capossela, yeni isim ve marka aray???n? ?u sözlerle do?rulad?: “Windows 10 ile birlikte sunaca??m?z yeni taray?c? için ?u anda yeni marka/isim ara?t?r?yoruz” dedi. Internet Explorer yerine Spartan isimli yeni bir taray?c? olu?turulmas? bekleniyor. Spartan taray?c?s?n?n henüz bir çok ayr?nt?s? bilinmiyor.

Asl?nda IE’nin rafa kalkacak olmas? ilk sinyalini 2014 y?l?n?n sonunda vermi?ti. Microsoft’ta 2003 – 2014 y?llar? aras?nda Internet Explorer’?n geli?iminden sorumlu müdür olarak görev yapan Dean Hachamovitch, Project Spartan’?n kamuyouna s?zd??? geçen y?l?n son günlerinde Microsoft’tan ayr?lm??t?.

Pazar pay?, 13 y?lda yüzde 95’ten yüzde 19’a kadar dü?tü

Küresel internet taray?c?s? pazar?nda 2002 y?l? sonunda yüzde 95’lik pay? bulunan Internet Explorer, 2008 y?l? sonunda yüzde 68 ve 2014 y?l? sonunda yüzde 20’lik paya geriledi. Mart 2015 itibariyle yüzde 52’lik pazar pay?yla Chrome’un lider oldu?u pazarda IE’nin pazar pay? ise yüzde 19’a kadar dü?tü. IE’nin bu sert dü?ü?ünde, 2004 y?l?nda ç?kan Firefox ve 2008 y?l?nda Google taraf?ndan sunulan Chrome’un h?zl? yükseli?i etkili oldu.