Ki?isel Verileri Koruma Kurumundan GetContact uyar?s?

Telefon numaras?ndan isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar?n kullan?m? h?zla yayg?nla??rken, bu sistemler ki?isel verilerin usulsüz kullan?m?na ili?kin endi?eleri de art?rd?.

Son dönemde kullan?c?lar?n yapt??? sorgulamalar?n ekran görüntülerini alarak sosyal medya hesaplar?nda payla?mas?yla popülerlik kazand?.

Ba?ka ki?ilerin telefon rehberlerinde nas?l kay?tl? oldu?unu merak eden kullan?c?lar, numara sorgulamas? yapabilmek için bu uygulamalara yo?un ilgi gösterdi.

Ki?isel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonlarca kullan?c?n?n indirdi?i; App Store ve Google Play listelerinde bir numaraya yerle?en GetContact uygulamas?yla ilgili uyar?da bulundu.

“ADL? VE ?DAR? SÜREÇLER?N BA?LATILMASINA KARAR VER?LM??T?R”
Ki?isel Verilerin Koruma Kurumu’nun yapt??? kamuoyu duyurusu:

“Bilindi?i üzere, Ki?isel Verileri Koruma Kurulunun 21.12.2017 tarihli ve 2017/61 say?l? Karar? ile, 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu ve ilgili mevzuatta dayana?? bulunmaks?z?n ilgili ki?ilerin ileti?im bilgilerinin payla??m?n? yapan internet siteleri ve uygulamalar taraf?ndan gerçekle?tirilen ki?isel veri i?leme faaliyetinin Kanunun ilgili hükmü uyar?nca derhal durdurulmas?na, ki?isel verilerin hukuka ayk?r? olarak elde edilmi? olabilece?i de dikkate al?narak ilgili internet siteleri ve uygulamalar hakk?nda gerekli hukuki i?lemlerin tesisi için adli ve idari süreçlerin ba?lat?laca??na karar verilmi?tir.

Bu çerçevede, ilgili ki?ilerin aç?k r?zalar? al?nmaks?z?n isimden telefon numaras? veya numaradan isim sorgulanmas? ?eklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalara yönelik Kurumumuza ula?an ?ikayet ve ihbarlar ile çe?itli bas?n organlar?nda yer alan haberler kapsam?nda Kurumumuz, yetkili kurumlarla i?birli?i içerisinde incelemelerini sürdürmektedir.

“K???SEL VER?LER?N ÜÇÜNCÜ K???LERE AKTARILMASI SÖZ KONUSU”
Belirtmek gerekir ki, bu kapsamda faaliyet gösteren internet siteleri ve uygulamalar; telefon rehberinde yer alan ki?ilerin ad-soyad ve telefon numaras? gibi ki?isel verilerini üçüncü ki?ilere aktarmakta olup söz konusu aktarma faaliyetinin, Kanunda belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar?na dayanmamas? halinde bu durumun Kanuna aç?kça ayk?r?l?k te?kil edece?inin hat?rlat?lmas?nda fayda görülmü?tür.

Bu süreçte, vatanda?lar?m?z?n da çe?itli uygulamalar, internet siteleri ve sosyal medya hesaplar? üzerinden ki?isel verileri toplayarak bu verilerin payla??m?n? sa?layan, isim sorguland???nda telefon numaras? bilgisine telefon numaras? sorguland???nda da isim bilgisine eri?me ve ba?kalar?n?n telefonunda nas?l kay?tl? oldu?unun ö?renilmesine yönelik faaliyette bulunan internet siteleri ve uygulamalar?n kullan?lmas?n?n hukuka ayk?r?l?k te?kil edebilece?i göz önünde bulundurularak, bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri önem arz etmektedir.”