Microsoft AMD’yi almakta kararl?

amdcatalyst1

Microsoft AMD’yi sat?n alacak. Microsoft‘un AMD‘yi sat?n almak istemesinin alt?nda yatan sebeplerden en önemlisi; Oyun Konsolu Xbox için CPU –??lemci- ve GPU -Grafik ??lemci- gibi donan?mlarda avantaj sa?lamak oldu?u öngörülüyor. Di?er taraftan Microsoft AMD‘yi sat?n alarak mobil cihazlar için i?lemci geli?tirmek gibi bir plan? da olabilir. Lakin kesin olan bir ?ey var ki o da AMD‘nin çok büyük bir rakama sat?laca??. Tabi bu 93 Milyar Dolarl?k nakit paras? bulunan Microsoft için nas?l bir sorun te?kil eder o da yoruma aç?k. Hem Sony hem Microsof, hem grafik i?lemci taraf?nda Apple hem de Nintendo ile çal??an AMD; gelecek 4 y?ll?k süreçte h?zl? bir gelir kap?s? elde etmi? durumda. Ayr?ca Ekran Kart? pazar?n?n da yakla??k yüzde 40’l?k pazar? elinde bulunuyor. ??lemci taraf?na hiç de?inmesek bile AMD’nin oldukça de?erli bir ?irket oldu?unu görüyoruz. Hem patent aç?s?ndan hem de di?er gelirler aç?s?ndan. Bu yüzden AMD’nin Microsoft’a çok kolay bir ?ekilde teslim olmayaca?? çetin pazarl?klar?n sürece?i tahmin ediliyor.