MySQL 5.7 Strict Mode Sorunu – Plesk – Windows

MySQL 5.7 Strict Mode Sorunu – Plesk – Windows

MySQL 5.7 güncellemesinden sonra yaz?l?mlar?n?zda sorun ç?kabiliyor, bu durum eski strict mode’un MySQL 5.7’de aktif olmas?d?r.

Strict SQL mode enabled in %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini dosyas?na girerek, en alt sat?ra a?a??da bulunan sat?rlar? girip, mysql sunucuzu yeniden ba?latman?z yeterlidir.

1) Sunucunuza uzak masaüstü ile ba?lan?n.
Öncelikle dosyan?z?n bir yede?ini al?n, %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini

2) A?a??da bulunan “sql_mode” ile ba?layan sat?r? %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini dosyas?n?n [MySQLD] yazan sat?r?n alt?na ekleyiniz:

sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

3) Yönetici olarak PowerShell terminal ekran?n? çal??t?rarak MySQL hizmetinizi önce durdurup sonra yeniden ba?latman?z gerekmekte:

PS > net stop mysql57
PS > net start mysql57

i?lem tamamd?r.