RDP Portu’nu nas?l de?i?tirebilirim?

3389 uzak masaüstü ba?lant? protunu de?i?tirmek
“Remote Desktop Connection” yani “Uzak Masaüstü Ba?lant?s?” protokol olarak “Remote Desktop Protocol” (RDP) kullan?r. Bir de?i?iklik yapmad???m?z taktirde de “3389? numaral? port ile ileti?im sa?lar.

Güvenlik veya port yönlendirme gibi çe?itli sebeplerle bu portu de?i?tirme ihtiyac? duyabilirsiniz.

Buna benzer yap?da kullan?lan tüm programlarda güvenli?i bir ad?m daha üst seviyede tutman?z için standart portlar? de?i?tirerek farkl? bir port ile kullanman?z? tavsiye ederim.
RDP Portu’nu nas?l de?i?tirebilirim?

Bunun için sunucu taraf?nda yapman?z gerekenler ?unlar:

1. Ba?lat -> Çal??t?r kutucu?una regedit komutunu girerek Kay?t Defteri Düzenleyicisi’ni ba?lat?n.

Uyar? Kay?t Defteri Düzenleyicisi’ni hatal? kullan?rsan?z, i?letim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirecek önemli sorunlara neden olabilirsiniz. Kay?t Defteri Düzenleyicisi’ni kullanmak kendi sorumlulu?unuzdad?r.

2. A?a??daki kay?t defteri alt anahtar?n? bulup t?klat?n:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

3. Düzen menüsünde, De?i?tir‘i ve sonra da Ondal?k‘? t?klat?n.

4. Kullanmak istedi?iniz ba?lant? noktas? numaras?n? yaz?n ve Tamam’? t?klat?n.

5. Kay?t Defteri Düzenleyicisi’nden ç?k?n.

Yap?lmas? gerekenler bu kadar. Bundan sonra bilgisayar?n?za uzaktan ba?lan?rken kulland???n?z adresin sonuna vermi? oldu?unuz port numaras?n? ekleyerek eri?ebilirsiniz.

Örnekleyecek ba?lant? ?ekli

IP adresiniz : 192.168.1.100

Kullanmak istedi?iniz Port : 4598

Oldu?unu varsayd???m?zda, art?k uzaktan ba?lan?rken yeni yap?da adreslemeniz “192.168.1.100:4598? ?eklinde olmal?d?r.