Remote Desktop Services Easy Print printer sorunu

Merhaba

Bu yazimizda gerçek hayatta kar??la?ti?im bir problem ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Host Server rolünün kurulumunu yapt???n?zda Remote Desktop Easy Print özelli?i default olarak aktif gelmektedir.

Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Host Server’a ba?lanan kullan?c?lar kendi makinalari üzerinede printerlar?n? kullanmak istediklerinde Remote Desktop Easy Print Driver’?n? kullan?ld??? için ya printerdan ç?kt? alamamaktadirlar ya da ald?klari ç?kt?larda karekter sorunu ya?amaktadirlar.

Bu sorunu ayarlamak için local policy ayarlar?ndan bu Remote Desktop Easy Print özelli?ini kapatarak bu sorunlari çözebiliriz.

Bunun için gpedit.msc yazarak Local Policy konsolu aç?yoruz.

Local Policy konsolu aç?l?yor bu konsol üzerinde ?u yolu takip ediyoruz.

Computer Configuration => Administrative Templates => Windows Components => Remote Desktop Services => Remote Desktop Session Host => Printer Redirection

Printer Redirection alt?nda Use Terminal Services Easy Print printer driver first  özelli?ini disable etmemiz gerekiyor bu özelli?i aç?yoruz.

Use Terminal Services Easy Print printer driver first  özelli?ini disable ediyoruz.

Remote Desktop Server üzerine tekrar ba?land???m?zda yazicimizin kendi driver ile geldi?ini görmekteyiz. Tabiki Windows Server 2008 R2 bazi driverlari içinde bulundurmad??? için yine sorun ya?ayabilirsiniz. Remote Desktop Server üzerine o yazicinin driverlerini kurmayi unutmay?n?z.

Bizim bu yazimizda yapm?? oldu?umuz ayarlar Windows Server 2008 R2 için geçerlidir.

Windows Server 2008 için ise Computer Configuration => Administrative Templates => Windows Components => Terminal Services => Terminal Server>Printer Redirection alt?nda Use Terminal Services Easy Print printer driver first yolunu takip ederek ayni ayarlari yapabilirsiniz.