?ifre girmeden uzak masaüstü ba?lant?s? kurmak

Temel olarak
1) Ba?lat>Ayarlar>Denetim Masas?>Kullan?c? Hesaplar?’ na girerek bilgisayarda oturum açt???m?z kullan?c? ad?n? ?ifrelendiriyoruz.
2) Bilgisayar?m’a sa? klik yap?p özellikler’ i aç?yoruz. Uzak Sekmesi alt?ndaki “Kullan?c?lar?n bu bilgisayara ba?lanmas?na izin ver” seçene?i i?aretleyip tamam’ a t?klayoruz.
3) Herhangi bir bilgisayardan Ba?lat>programlar>donat?lar>ileti?im>uzak masaüstü ba?lant?s?na t?klayarak, IP adresini, kullan?c? ad? ve ?ifre bilgilerini girip ba?lan? t?kl?yoruz ve ba?lan?yoruz.

Bu en basit haliyle ba?lant? kurman?n yolu.

??FRE G?RMEDEN BA?LANMAK
Uzak masaüstü ba?lant?s? yapabilmek için bilgisayarda oturum açt???n?z hesab?n ?ifreli olmas? gerekir. Buda evde her bilgisayar? açt???n?zda ?ifre girmeniz anlam?na gelir ve bence sinir bozucu bir durumdur. ?ifreyi kald?rd???n?zda ise uzak ba?lant? yapamazs?n?z. Bunun için buldu?um çözümse:

Önce bilgisayar?m?z?n ?ifre girmeden aç?lmas?n? sa?l?yoruz. Bunun için:
1) Ba?lat>Denetim masas?>Kullan?c? hesaplar?’ndan kullan?c? ad?m?z? t?klay?p parolay? kald?r?yoruz.

?kinci a?ama uzak ba?lant?daki ?ifreyi kald?rmak, bunun içinse:
1) Ba?lat>çal??t?r>gpedit.msc yazarak grup ilkesi ayarlar?n? çal??t?r?yoruz.
2) Buradan, Bilgisayar yap?land?rmas?>Windows ayarlar?>Güvenlik ayarlar?>Yerel ilkeler>Güvenlik seçenekleri’ ni aç?yoruz.
3) Burada “Hesaplar: Sadece konsol oturumu açmak için yerel hesaplar? bo? parola ile s?n?rla” özelli?ini devre d??? b?rak?yoruz ve i?lem tamam.