Sosyal Medya Doland?r?c?lar? Gün Geçtikçe Art?yor!

sosyal-medya-dolandiricilari-gun-gectikce-artiyor004b211aa25e074c03ef

 

Sosyal Medya Doland?r?c?lar? Gün Geçtikçe Art?yor!

Ordu Emniyet Müdürlü?ü Siber Suçlarla Mücadele ekibi sosyal medya doland?r?c?lar?n?n gün geçtikçe artt???n? ifade etti. Hackerlar?n kimi zaman maddi gelir elde etmek için kimi zaman ise baz? bilgileri çalmak için doland?r?c?l?k yapt?klar?n? belirtti. Ayr?nt?lar haberimizde.

Ordu Emniyet Müdürlü?ü Siber Suçlarla Mücadele ?ube Müdürü Mustafa Cantürk, muhabirine, Türkiye’de internet kullan?m?yla sosyal medya kullan?c?s? say?s?n?n artt???n?, doland?r?c?l?k suçlar?n?n da buna paralel h?zla ço?ald???n? söyledi. Özellikle Facebook ve Twitter için kullan?lan ?ifrelerde bilinebilecek kolay ?ifre kullan?lmas?ndan uzak durulmas? gerekti?ini ifade eden Cantürk, son zamanda doland?r?c?lar?n yeni mekan?n?n sosyal medya oldu?unu belirtti. ?nsanlar?n gerek bankac?l?k gerek sosyal bas?nda gerekse haberle?mede interneti çok s?k kulland???n?n vurgulayan Cantürk, Siber Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü olarak en çok sosyal medya doland?r?c?l??? ile kar?? kar??ya kald?klar?n? kaydetti. Bilgisayar korsanlar?n?n insanlar? iki türlü ma?dur etti?ini anlatan Cantürk, “Bilgisayar korsanlar?n?n bir k?sm? maddi getiri sa?lamak amac?yla ?ifreleri k?r?yor, bir k?sm? ise bilgisayardaki verileri çalmak amac?yla bu i?i yap?yor” dedi. ?nternette kullan?c?lar?n hesaplar?n? ele geçirdikten sonra ileti?ime geçtikleri ki?ilerin bir anl?k dalg?nl???ndan yararlanan sosyal medya doland?r?c?lar?n?n mobil ödeme sistemini kullanarak, haks?z getiri elde eti?ini anlatan Cantürk, ?öyle devam etti: “Kötü niyetli insanlar?n tuza??na dü?memek için ?ifrelerimizi belirlerken bir büyük ve bir küçük harf olmas? ko?uluyla en az 8 karakterden olu?mas?na dikkat etmeliyiz. Bilhassa internet kullan?c?lar? 19’la ba?layan ?ifre seçenek etmemeli.

Bunlar daimi bilgisayar korsanlar? deneniyor. Bilgisayar korsanlar? bu ?ifreleri çok kolay k?r?yor. Bu da ma?dur say?s?n?n artmas?na neden oluyor.” “Ma?dur say?s? art?yor” ?nsanlar?n hayatlar?ndan art?k interneti ç?karamayaca??n? ancak bu konuda önlemlerini kendilerinin almas? gerekti?i vurgulayan Cantürk, ?öyle konu?tu: “Sosyal medya bir avantaj oldu?u gibi bir dezavantaja da dönü?ebiliyor. Facebook ve Twitter hesab?n?n çal?nma vakalar? her geçen gün art?yor. Bunun sonucunda doland?r?c?l?k ve suistimaller de yeni ma?durlar olu?turuyor. Henüz önce sosyal medyadan kontör istenmesi gibi vaziyetlerle çok s?k kar??la?m??t?k ama art?k direkt olarak sizin cep telefonu hatt?n?zdan para topluyorlar. Son dönemde bu tür yak?nt?lar? çok al?yoruz. Ma?dur say?s? her geçen gün art?yor. Bu manada sosyal medya kullan?c?lar? henüz da dikkat etmeli.” ” Güvenlik ayarlar? çok önemli” Cantürk, internet kullan?c?lar?n?n güvenlik ayarlar?na çok önemsenmesi gerekti?inin alt?n? çizerek, sözlerini tamamlad?.