Twitter ?ikayetleri Dinlemek ?çin Türkiye’de Ofis AÇIYOR..!

twitter-featured1

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) ile Twitter yetkililerinin 25 A?ustos’ta yapacaklar? görü?mede, Twitter’?n Türkiye’de ofis açmas?, vergilendirme, ki?ilerin hak ve hürriyetleri kapsam?nda yapt?klar? ?ikayetlere muhatap bulunabilmesi ad?na yürütülen çal??malar ele al?nacak.


BTK Ba?kan? Tayfun Acarer ve beraberindeki heyet ile Twitter’?n Uluslararas? Kamu Politikalar?ndan Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Colin Crowell aras?ndaki ilk görü?me 14 Nisan’da gerçekle?mi?ti.

Acarer ve beraberindeki heyet, Twitter Avrupa, Ortado?u ve Afrika Kamu Politikalar? Direktörü Sinead McSweeney ba?kanl???ndaki heyet ile 21 May?s’ta ?rlanda’n?n ba?kenti Dublin’de ikinci kez bir araya gelmi?ti.

Dublin’deki ikinci görü?mede en somut geli?me, ”Türkçe canl? destek hatt?n?n k?sa süre içinde devreye girece?inin” aç?klanmas? olmu?tu. Acarer, Ankara’daki ilk toplant?yla Twitter ile resmi temas?n sa?land???n?, ikinci toplant?da ise teknik konulara girildi?ini belirtmi?ti.

Cevapla