Ubuntu Uzak Masaüstü Kurulumu

Windowstan Ubuntu ??letim Sistemine Uzak Masaüstü ile Ba?lanma

Windows i?letim sistemi üzerinden Ubuntuya uzak masa üstü ba?lant?s? yapmay? anlataca??m. Bunun için Windows taraf?nda Uzak Masaüstü Ba?lant?s? (“mstsc“) ve Ubuntu taraf?nda xrdp paketinin kurulu olmas? gerekmektedir.  Bilindi?i üzere Uzak Masaüstü Ba?lant?s? zaten Windowsta varsay?lan olarak gelmektedir. Bizim yapaca??m?z i?lem Xrdp paketini Ubuntu üzerine kurmak olacakt?r.

Öncelikle yapmam?z gereken Ubuntu’da uç birimi açmak olacak. Bunun için;

  •  ALT+F2  yap?p h?zl? menüye uçbirim veya gnome-terminal yazmak yeterlidir.
  • CTRL+ALT+T
  • Son olarakta en basiti masaüstüne sa? t?klay?p Uçbirim seçene?ine t?klamak.

Burada aç?lan terminal penceresinde

sudo su

komutunu giriyoruz ve ard?ndan root ?ifremizi girerek terminalde yetkili hale geliyoruz. ?ifrenizi yazarken güvenlik önlemi olarak karakterler gözükmeyecektir. ?ifrenizi yazd?ktan sonra direk enter tu?una basman?z yeterlidir. Daha sonra:

apt-get install xrdp

komutunu girerek kurulum iste?ini göndererek gerekli i?lemleri ba?lat?yoruz. i?lemler tamamland?ktan sonra E/H diye iki seçenek ç?kacakt?r. Biz E yani evet diyerek kurulum i?lemini ba?lat?yoruz.
S?radaki i?lemlerimiz a?a??daki komutlar? s?ras? ile tamamland?kça çal??t?rmak.
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/ppa
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/trusty-mate
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop
echo mate-session >~/.xsession
sudo service xrdp restart
komutlar? girdi?imizde her ne sorar ise evet yani E diyerek onayl?yoruz. Bi miktar veri indirip kurulum gerçekle?tirecektir. Bu süre zarf?nda beklememiz gerekiyor ve i?lem tamamlanm??t?r.

Ayn? anda birden fazla kullan?c?n?n oturum açabilmesi için;
sudo gedit /etc/xrdp/startwm.sh dosyas? aç?l?r ve, dosya içerisindeki “fi” komutu ile “. etc/X11/Xsession” komutu aras?na “echo mate-session >~/.xsession” bu komut yaz?l?r ve kaydedip “sudo service xrdp restart” komutu ile xrdp restart edilir.

—————————————————————————–

1) Kuruluma ba?lamadan önce sudo apt-get update komutu ile mevcut i?letim sistemimizi güncelleyip update ediyoruz.
2) Bu ad?m da sudo apt-get install xrdp komutunu kullanarak uzak masaüstü ba?lant?m?z? sa?layacak olan remote desktop modül kurulumunu ba?lat?yoruz.
3) Remote Desktop modülü düzgün ?ekilde kuruldu?un da ekranda görüldü?ü gibi bir bilgilendirme ç?kacakt?r. Bu ?ekilde bir görüntü ald???n?z da modül ba?ar?l? bir ?ekilde kurulmu? demektir.
4) Bu ad?m da ssh üzerinden sudo apt-get install xfce4  komutu ile Xfce Masaüstü Ortam?n? kuruyoruz.
5) Bu ad?mda klavye dilimizi seçmemiz isteniyor. Turkish seçene?ini ile türkçe olarak seçim yapabilir veya size uygun dil tercihinde bulunabilirsiniz.
6) Bu ad?m da klavye tercihiniz sorulmakta. Ben anlat?mda Türkçe Q klavye tercihinde bulundum fakat siz dilerseniz size uygun olan tercihler de de bulunabilirsiniz.
7) Bu ad?m da RDP ve Xfce Masaüstü Ortam?n?n kullan?ld???ndan emin olmak için  ilk olarak session ayarlamas?n? yap?yoruz.
8) Bir önce ki ad?m?n devam? olarak bu sefer ssh üzerinden  sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh  komutunu kullanarak  startwm.sh dosyam?zda düzenleme yapaca??z.
9) Ssh üzerinden sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh  komutunu yazd?ktan sonra aç?lan pencerede ki içerik ekran görüntüsünde ki gibi olmal?d?r. ?çeri?i bu ?ekilde ayarlay?p daha sonra yapt???n?z de?i?ikleri kay?t edin.
10) Tüm i?lemler tamamland?ktan sonra en son ad?m da  ssh üzerinden sudo service xrdp restartkomutunu kullanarak remote desktop servisimizi yeniden ba?latarak en son yapt???m?z de?i?ikliklerin aktif olmas?n? sa?l?yoruz.
11) Windows i?letim sistemli bilgisayar?m?zda mstsc.exe yi çal??t?r?p Uzak Masaüstü (Remote Desktop) penceremizi aç?yoruz.
12) Windows cihaz?m?z da Remote Desktop penceresi aç?ld???n da Bilgisayar yazan k?sma ubuntu sunucumuzun ip adresini yaz?p daha sonra ba?lan diyoruz.