Veri Merkezi Yat?r?mlar? 2017 Y?l?nda 20 Milyar $’a Ula?t?!

Veri Merkezi Yat?r?mlar? 2017 Y?l?nda 20 Milyar $’a Ula?t?!

Yat?r?m hizmetleri ?irketi CBRE’nin yapt??? bir ara?t?rmaya göre, 2017 y?l?nda veri merkezi sektöründeki yat?r?mlar 2016 y?l?na oranla iki kattan fazla oldu.

?lk kez 20 milyar dolara ula?an toplam yat?r?m, büyük ölçüde Amazon, Microsoft ve Google taraf?ndan yönetilen bulut bili?imin h?zl? büyümesinden kaynakland?. CBRE’ye göre, veri merkezi yat?r?mlar? 2015 y?l?nda 5.7 milyar dolar ve 2014’te 3.9 milyar dolar iken, 2016 y?l?nda 7,7 milyar $ ‘a yükseldi.

Microsoft’un, Google’?n ve Amazon’un h?zla büyüyen bulut i?letmeleri, veri merkezi yat?r?m?ndaki s?çramaya katk?da bulundu. CBRE’ye göre y?l?n sadece üç ay?, Kuzey Amerika’daki veri merkezlerine 4 milyar dolardan fazla harcama yap?ld?.