Windows 10’a geçmek için 10 neden

30236072

Yeni Windows 29 Temmuz’da geliyor ve tüm bilgisayarlar ba?tan sona de?i?iyor. Windows 10’a geçmeyi dü?ünüyorsan?z i?te 10 maddede yeni Windows hakk?nda bilmeniz gerekenler…

Windows 10, ba?lat menüsü, ki?isel yard?mc?, ücretsiz güncellemeler ve fazlas?yla 29 Temmuz’da geliyor. Peki Microsoft’un belki de son i?letim sistemi olacak olan Windows 10, tam olarak hangi yenilikleri sunuyor?

Ço?umuz için ücretsiz: Windows 7 veya üzerini kullan?yorsan?z, görev çubu?unun sa? taraf?nda beliren Windows simgesine t?klayarak ücretsiz kopyan?z? ay?rtabilirsiniz. Windows 10’a ücretsiz olarak geçmek için 1 seneniz olacak, bu süre içinde geçi? yapmayanlar veya daha eski Windows sürümlerini kullananlar, Home sürümü için 119 dolar ödeyecekler.

En son Windows: Microsoft, i?letim sistemini sürekli olarak güncellenen bir hizmet gibi sunmak istiyor. Gmail ve Facebook‘u dü?ünün: Bu hizmetler, yeni i?levlerle geli?tiriliyorlar ancak isimleri halen ayn?. Bu yüzden Windows 10, Windows’un en son sürümü olacak ve zorunlu güncellemelerle herkesin ayn? Windows 10’u kullanmas? sa?lanacak.

Cortana: Windows Phone’a ait bir i?lev olan Cortana, Windows 10’a ta??n?yor. Türkçe dilini henüz desteklemeyen Cortana, trafik güncellemeleri, yak?ndaki restoranlar, en son haberler gibi bilgileri sa?layabilen bir ki?isel yard?mc?.

Snap Assist: Windows 10’da pencereleri ekrana yatay veya dikey olarak “yaslaman?z” mümkün olacak. Bunu yaparken bo? kalan alanda hangi pencereyi kullanmak istedi?iniz, size sorulacak.

Microsoft Edge: Microsoft, bir zamanlar?n lider taray?c?s?, bugünlerde Chrome ve Firefox’un arkas?nda kalan Internet Explorer’? sonunda bir kenara b?rak?yor. ?lk olarak Project Spartan kod ad?yla ortaya ç?kan Edge, Windows 10’la beraber gelecek. Edge, halen geli?tirilmekte olan yeni bir web taray?c?s? ve arama sonuçlar?n? adres çubu?undan görüntüleme, sayfalar üzerinde not alma gibi faydal? özelliklerle geliyor.

Çapraz-platform uygulamalar?: Windows uygulamalar?, art?k tek bir sistem için geli?tirilebilecek ve tüm cihazlarda çal??t?r?labilecek. Cihazlar?n?z aras?nda kopukluk ya?amayacak, sevdi?iniz uygulamalara Windows 10’lu cihaz?n?zdan ula?abileceksiniz.

Continuum: Continuum, Windows’un masaüstü ve tablete uygun görünümler aras?nda geçi? yapabilmesini sa?layacak. Örne?in tabletinizin klavyesini söktü?ünüzde ekran, onaylaman?z durumunda dokunmatiklere özel bir hal alacak.

Yeni ba?lat menüsü: Windows 8‘de kald?r?lan ba?lat menüsü, Windows 10’da ?ekil de?i?tirerek geri dönüyor. Yeni ba?lat menüsü, Windows 8’in kutucuklar?yla klasik ba?lat menüsünü bir araya getiriyor. Dilerseniz, ayn? Windows 8’deki gibi tam ekran ba?lat menüsü kullanman?z da mümkün.

Xbox uyumlulu?u: Windows 10’un beraberinde getirece?i Xbox uygulamas?, arkada?lar?n?z?n ?u an hangi oyunu oynad?klar?n? ve payla?t?klar?n? görmenizi sa?layacak. Sistemler aras?nda mesaj göndermeniz de mümkün olacak.

DirectX 12: DirectX 12, Windows 10’a özel olacak. Daha yüksek fps de?erleri vadeden DirectX 12, modern grafik kartlar? ve yeni kartlar taraf?ndan yaln?zca bir sürücü güncellemesiyle kullan?labilecek.