Windows 7: Otomatik Oturum Açma (Oturum açma ekran?n? pas geçme)

1- Ba?lat Menüsü arama sat?r?na netplwiz veya control userpasswords2 yaz?p Enter‘a bas?n.

2- Kar??n?za Geli?mi? Kullan?c? Hesaplar? Denetim Masas? penceresi ç?kacak.

Bir hesab?n otomatik aç?lmas?n? sa?lamak için;

3/a- Kullan?c? bu hesaba girmek için bir parola girmelidir kutusuna i?aret koyun. (E?er yoksa)

3/b- Otomatik aç?lmas?n? istedi?iniz hesab? seçin.

3/c- Kullan?c? bu hesaba girmek için bir parola girmelidir kutusundaki i?areti kald?r?n.

3/d– Tamam deyin.

3/3- 5. Ad?m‘a gidin.

Bir hesab?n otomatik aç?lmamas?n? sa?lamak için;

 4/a-  Kullan?c? bu hesaba girmek için bir parola girmelidir kutusuna i?aret koyun.

4/b- Tamam deyin.

5– Parolan?z? girin

6– Parolan?z? iki defa yaz?p onaylay?n.