Windows Server 2008 VPN Kurulumu

Windows Server 2008 VPN Kurulumu

VPN aç?l?m olarak Virtual Private Network kelimelerinin k?salt?lmas?ndan olu?maktad?r. Türkçe Sanal Özel A? anlam?na gelir. VPN çal??ma mant??? olarak mevcut bilgisayar?n?z?n internet altyap?m?z? kullanarak uzakta bulunan ba?ka bir bilgisayar yada sunucuya güvenli bir ?ekilde ba?lant? yap?lmas?n? sa?layan bir yap?d?r. Windows Server i?letim sistemlerinde VPN servisi Routing and Remote Access servisi üzerinden yap?land?r?lmakta ve kurulabilmektedir.

Bu makalede yer alan Windows Server 2008 VPN Kurulumunu tüm Windows yüklü VDS paketlerinde gerçekle?tirebilirsiniz!

Öncelikle Network Policy And Access Services Role kurulumu yapaca??z.

Server Manager a giri? yap?yoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-1

Add Roles t?kl?yoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-2

Next diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-3

Network Policy And Access Services seçiyoruz ve Next diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-4

Next diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-5

Routing And Remote Access Services seçiyoruz ve Next diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-6

Install diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-7

Kurulum ba?ar?yla tamamland?ktan sonra Close diyerek ç?k?? yap?yoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-8

Start -> Administrative Tools -> Routing And Remote Acess ad?mlar?n? izliyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-9
Server Status alt?nda yer alan bilgisayar ad?na sa? t?kl?yoruz ve Configure and Enable Routing and Remote Access seçene?ine t?kl?yoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-10

Next diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-11

Custom Configuration seçerek Next diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-12

VPN Access seçiyoruz ve Next diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-13

Finish t?kl?yoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-14

Start service diyerek VPN (Routing and Remote Access) Servisini ba?lat?yoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-15

Biraz bekliyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-16

Ekranda görüldü?ü gibi sol k?s?mda Routing and Remote Access seçenekleri yer al?yor ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-17

Bilgisayar ad?na t?kl?yoruz ve Properties diyoruz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-18

IPV4 k?sm?ndan Sunucu Sa?lay?c?n?z?n size tahsis etmi? oldu?u external (harici) statik ip leri buraya girebilirsiniz ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-19
Ba?lant? testimiz ise ba?ar?l? görünüyor ;

windows-server-2008-vpn-kurulumu-20

??lemler bu kadar.